AKCIÓ!

Minden Bondex Preserve II termékre 50% kedvezményt adunk!
Az ajánlat csak a készlet erejéig érvényes!

Bondex Preserve II

A Bondex Preserve egy vizes bázisú fakonzerváló alapozó szer, ami mélyen beszívódik a fába és hosszú időn át védelmet nyújt a rovar, gomba és kékpenész ellen. Megakadályozza a farontó rovarok és (termesz)hangyák által okozott károkat, illetve elpusztítja a károkozókat, valamint megelőzi a fa károsodását és az elszínező gombák kialakulását. Vízbázisú és oldószeres fedőréteg alá egyaránt felhordható.
Kiszerelés

Termékelőnyök

Vízbázisú és oldószeres fedőréteg alá egyaránt alkalmazható
Véd a rovarok, gombák és a kékpenész ellen

Alkalmazási területek

Faburkolatokhoz és –borításokhoz beépített kemény és puha fára mázolható. Alkalmazását megelőzően meg kell vizsgálni a felszínt! Mind oldószeres, mind vízbázisú termékek alapozójaként felhordható.


Felületek előkészítése

A kezelendő felületnek tisztának, száraznak pormentesnek kell lennie. Szennyeződéseket, algákat, penészt és laza, leváló, régi festékréteget el kell távolítani. A régi mázolási rétegeket a fa csupasz felületéig le kell csiszolni.

Alkalmazás

Használat előtt jól fel kell keverni. Felhordható ecsettel, hengerrel vagy festékszóróval. Megelőző kezelés esetén 1-2 réteg felvitele, míg állagmegóvási kezelés esetén 3 réteg alkalmazása ajánlott. Tilos +5⁰C alatti környezeti hőmérséklet esetén használni, használatot követően az edényt szorosan le kell zárni!


Egyéb információk

Hígítás: a termék használatra kész állapotban kerül csomagolásra, tilos azt hígítani!

Kiadósság:
megelőző kezelés esetén: 5 m2/l
állagmegóvási kezelés esetén: 3 m2/l

Száradási idő: újramázolási idő: 1 óra. A felső fedőréteg 24 óra elteltével hordható fel. (23°C-os környezeti hőmérséklet és 60 %-os átlag páratartalom mellett.)

Szerszámok tisztítása: szappannal és vízzel.

Tárolás: fagymentes helyen, szorosan lezárt dobozban tárolandó és szállítandó.

Eltarthatóság: lezárt dobozban 2 évig.

Megjegyzés: A javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott kezelendő felület vizsgálatától.

Színek: -
Kiszerelés: 0,75; 2,5 és 5 liter
Kiadósság: 3-5 m²/l
Termékelőnyök:  Vízbázisú és oldószeres fedőréteg alá egyaránt alkalmazható
Véd a rovarok, gombák és a kékpenész ellen

Biztonsági előírások

FIGYELEM!

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P261 A gőzök belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően.

PT8 faanyagvédőszerek terméktípusba tartozik. Biocid hatóanyag tartalom: Propikonazol (CAS:60207-90-1): < 1,0 %; 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (CAS:55406-53-6): < 0,3%; Permetrin (CAS:52645-53-1): < 0,3%. További veszélyes alkotórészek: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.


Ezek is érdekelhetnek